“E bëj për Zot”, mbi 20 vjet k ujdeset për je timët!Kjo zonjë ka rritur mbi 15 fë mijë pa mbështetje prindërore

“E bëj për Zot”, mbi 20 vjet ku jdeset për jetimët!Kjo zonjë ka rritur mbi 15 fë mijë pa mb ështetje prindërore. “E bëj për Zot”, mbi 20 vjet #ku jdeset për #je timët! Zonja Fikrije ka rr itur mbi 15 fë mijë pa mbë shtetje prindërore.

Një storie që të lë pa fjalë, Zonja Fikrie eshtë shembulli më mirë i të qenurit madhështore, ajo për vite me radhë mer nën përk ujdesje fë mijë të cilët janë pa mbështetje prindërore. “Zgjate dorën dhe ndr ysho jetë – Bëhuni një familje kujd estare” për se nsi bilizim që fë mijeve të këtillë tu gjin det strehë ku do gjejnë ngrohtësinë e familjes.